closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gemaeckt werden

belangende de groote back onder de school

bevinden met minder perijckel van

jnstorten ter zijden d’opgehaelde muuren

van d=o back gebroken kan werden vermits

deselve aen dost, en westkant ontrent

4: a 5: voeten boven daerde offte d'hooghte

van de school niet boogen opgehaelt, en

toegemetselt zijn twelck met m= at=s

believen p=r d'komste van den metselaer

nader overleggen zullen, wat daer in

best dient gedaen te werden:

Op de deser hebbe wederomme van de

Leveranciers, en rapers deser Eijlandt

ontfangen veerthien sockels macis die

wij bewoelt, en ombonden hebben

tot betalinge van d=o, en nogh 't ontfangen

specerie als aenstaende goede maenden

der guarnisoenhouders soude wel een som

gelts benoodight zijn vermits daer van

ontbloot zijn, dierhalven uE=ls seer

gedienstelijck versoecke soo veel alsn

E=lts sal goetvinden, ons belieft p=r d’eerst

occagie te laeten gewerden, als mede

verte

nopende de groote

water=vack

ontfang van 14=

sockels macis

van Contanten

ontbloot

versoeck om daermede

gaccomnodeert te

werden,