closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dese dient eenlijck om uE: a=t t adviseren dat

op gister avont p=r Carra bekomen hebben

Rapport van den

dese g'inserreerde missive van den Commanderen

zerg=t tot p=lorhum

zerg=t tot p=lo rhum nevens den kouwersen

Anachoda domock de welcke mij rapporteert

dat op 6=en deser met zijn Jonck in hebbende

25000: p=s adap in Comp=e van twee andere

achter aenslepende kleijne vaertuijgen van

de Negorij kouwer vertrocken zijnde suaght

rakende diverse

houwerse vaertuijgen

daer aen volgende door harde wint, en verbolgen

zee, het eene der selver los geraeckt, en met

thien persoonen soo vrouwen mans, en kinder

een derselve op p=lo

rhun aengekomen

verongeluckt zijn, en het tweede ontrent den

die weder onder

dagh (alsoo het volwater geslagen was, naer

zijll gaen

datse de menschen gesalveert hebben, is mede

door het breken vande touw los geraeckt, ende

verdreven, wijders den derden dagh daer

aen zijnde 9=en deser maent is genoemde Anackoda

met zijn groot tonck sterck 54: Coppen soo

mans, vrouwen, en kinderen op t eijland voors

gekomen alwaer den zergiant naer datse

een naght uijt gerust hadden, haer geboden

heeft wederzeijler te gaen om hunne reijse

dog worden op

triff tusschen neilaka

naer neira te vorderen, en zijnde ontrent

en prium door

stroom geset

een quartieruijrs van ’t Eijlantje Naijlacka

zijn