closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zeijl, ende op van daegh zijnde den 12.e deser

weder vernomen dat zij wederom door dien

haer vaertuijg aenstucken geraeckt is

ā€”

aen't Eijlanken wederom, aengekomen zijn,

vorders dien volgende nae dat uE mijn soo

hoogh bevolen hadde ick geen vreemdelingen

alhier soude gedoogen, en nae dien alhier

jegenwoordigt veel volcxis hebbe

deselve met vorsigheijt van de wal gejaegh

en oock soo lange tot dat sij vertrocken

zijn, Een soldaet daer op gestelt

onderstont ter ordre van uE vrundt

en dienaer, paulus gordijn, in margine

plerhum adij 2=e Octob= a=o 1682.

Een dā€™E: Eg=t heere Willem van Zijll

gouverneur, en directeur deser Provintie

banda ā€”

D Erntfeste achtb= manhratte

wijse, voorsienige, en seer

bescheijden heere

Mijn heer

Owas al verleden vrudagh dat de metselaers

de metselaers

hebben gedaen

en Timmerluijden, in thuijs van den

werck gekregen

89

2

predicant, en aen al t gene u:E: Ed=e int

selrige