closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p=lo rhun uijt welcx laeste niet anders kan

begrijpen dan dat het groote vaertuijg t geen

op naijlacka vermaeckt wiert door agterhoos„

heijt met hoogwater weg gespoelt, en ver„

dreven is, altijt den brenger deses doet berigt

dat op gisteren daer aen nog sien werken

en gemelde vaertuijg op treden daer niet

vernomen heeft, maer als vooren geseght

op p=lorhun verstaen dat het verdreven

soude zijn

het tweede Couwerese vaertuijg leght

nogh aldaer, siende geen apparentie, om daer

mede tot op neira ten zij door andre vaer„

tuijgen gebougseert wert te geraken, ofte

verblijven tot de weste wint opkoelt

is eenelijk geladen met klappus, en adap,

geen groot maer een middelbaer slag; de

burgers van p=lo aij toonen haer genegen

des uE:E: haer zulcx gunstelijk gelieven

toe te staen gemelte vaertuijg met hun

Orangbaijen tot op p=lo aij aff te halen

met versoeck dat aldaer zijn jnhebbende

waer soude mogen venten, en waer op

uE: E: gunstig antwoort te gemoet sullen

sien

int