closeTerug naar inventaris

Transcriptie

naelaeten u E:E:d=t bij desen toe tesenden

ten fijne uEE: a=t daer uijt kome te ver„

nemen tot groote admiratie de schielijcke

1

en onverwaghte terfte van soo veel

't afsterven van

verscheijde koeweeste

koebeesten etz=a zullende om kortheijt

op rossingijn

hier geen largo extentie daer aff doen

maer referere aen den jnhout van

opgemelte missive

vermits de Trap van een der soldaeten

dtrap van een der

puncten alhier door Ouderdom bij nae

puncten bij na vergaen

geheel verrot, en vergaen is, sulcx

dagelicx te breken staet versoecke

uE Da=t om een timmerman tot het

versoeck om een

Timmerman tot maken

maeken van een nieuwe mitsgaders

van een nieuwe

een goede Cartarra, die wel benoodigt

hadde om bij occagie naer rossengijn

als neira nootsakelijcke bootschappen

te kunnen laeten doen

Comp=s contanten zijn alhier

Eijsch om Contanten

geconsumeert waer van wel weder

dnovo met duijsent rx=rs dienden te werden

versien off nu daerom magh derwwaerts

kome

2

kom

re

n

n0

in

1.

op

de

11

d

be

i