closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vande hond=t picols wax

reets 80: afgedaen

redenen waeromme

hij radja geen houd=t

vical heeft kunnen

opbrengen

Naer wenschinge van alles goet dient

dese om uEd=ts bekent te maeken als dat

„ck met mijn familie nog in goede dispositie

ben verhoopende dat het niet in Ed=

oock soo is biddende den alderhoogsten dat

hij tselve lang wil laeten Continueren,

tengaende den handel van hondert picols

wacx heb ick verleden Jaer in handen

van s=r hertogh achten dertig picol, ende

nu aen S=r boudewijns vijftig picol gele„

vert zijnde tsamen achtentachtigh picol

die ick voor reeg=e van d’E Comp=e genear

tieert heb zulcx nogh manqueert twaelf

picol khad het garen effen gemaeckt

maer vermits den rebel tekiroman

tot geen vruntschap is te bewegen,

heeft zulcx niet konnen geschieden

en heeft hij dalfoeressen gesonden naer

weraij, zijnde de Negorij van Orangkaija

masosso, en maxpalla, en aldaer veerthier

persoonen van voors= Orangkaijas volck

dootgeslagen 'twelck naer S=r dhartogh

zijn vertreck is geschiet, ende daer nae

op namloeli gekomen twelck is de

negorij

d

negor

datz:

boei

hadde

wil

Jllio

do

mijn

get

10

lei