closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een afschrift van

16=en novemb=r wert

hier nevens gesonden

Ontfangene missive

van 13=e gb=r

daer uijtvoogt is

hoe d' corre corren

voor, en nae den andere

in vanda g'arriveert

zijn,

ij willen hoopen, ende gantschelijck ter

trouwen dat uEd=le ons Jongste schrijvens

van den 16=en der afgeweken maent door den

burger bastiaen pieters= wel toegebragt

al zijn, egter off zulcx mogt komen te

ontstaen, versorge uEd=le hier neven

het uijtschrift van dien, om in soo een

geval voor de Oorspronkelijcke te mogen

dienen, waeraen ons Eerbiedig verhalen

ende verdragen

Op den Laesten dag inde afgeweke maen

hebben wij uEd=l hoog geachte, en

overaengenaeme brieff vanden 23=en gb=r

met de chialoup de postbode hier aen

gelant wel ontfangen, en daer uit met

Lieff gesien, hoe dat de Corre Corre voor, ende

34

naer den anderen in banda gearriveert, weer

le

te rugh nae de boght van tija, om dEd=

heer Commissaris aldaer in te wagten

waeren, ende stonden gesonden te werden

doen

3

al

gedenckende zijn Ed=, nog 14: dagen eer

dat gedaen werck soude hebben van daer

op te breken, en herwaerts aen te komen

wij willen hoopen, ende vertrou„

Ee

wen dat het naer zijn Ed=

gissinge