closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op hommoa verschenen, van

waer den Coopman moris hem met

dog is met zijn geselscap

weder naer huijs gesonden zijn geselchap weer te rugh naer

huijs gesonden om d’E H=r Commissaris

tot soolange den Eh=r

Commissaris sal

aldaer op sepaas strant te verwagten

garriveert zijn

soo als uEd=e des gelievende uijtjnge

leijde extract sult cunnen beoogen

hier zijn over eenige dagen kort

nae den anderen veele vaertuijgen

diverse vaertuijgen

Vande Ooster Eijlanden, Arouw

met zagou van keij

eroe, en keij met Zagon geladen

arouw, en Cetoe aengel=

aengelant, die de wil alle nae banda

gehadt, maer seggen eenparig door

die seggen door felle

de felle stroomen, en doncker duij„

stroomen etz=a zulcx

veroorsaeckt te zijn

sigheijt mitsgaders hier ter houw

gekomen zijn gedenckende veele

deser handelaers alsoo haer waer

vermits door de Ceramners over„

vloedig daergelijcke montkost hier,

ter marct gebraght niet konnende

die met hun ladinge

ver koopen, met haer last andermael

Costiwaerts staen

te vertrecken

na Costij te ondernemen t' geene

wij geerne tot meerder accomodatee

van onse naebuiren zullen sien

en die