closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met

n

ende die luijtjes gints aengeleijver„

gunnen

onse Chialoupen Cruijskerke, en

Ackersloot zijn met padij volladen

van xula hier overgekomen, en

andermael tot dien eijnde weder

derwaerts gesonden, de Caljabers

blijven om de bedongen voet slaven

te voldoen nog in gebreke we hebben

den Luijtenant muijdij gelast haer

dien aengaende ernstigh te vermaenen

off zij daer veel respect aen sullen

dragen, sal den tijt leeren meenende

het soo voorts tot de Comste van

d’Ed=le H=r Commissaris op zijn beloop

te laeten

het nagel gewasch sal vrij rijcke„

lijcker gevallen, en uijtleveren

als wij voor desen staet gemaeckt

hebben zijnde om de dagelijxe ter

schael komende dierbare vrugten

te betaelen al een groote bresse

in onse casse geraeckt

hier mede, Ed=le Erntfeste, tte

verte

1

Chialoupen

Cruijskerke, en

Ackersloot van

Pula, met padij ge„

retcurneert,

die ten dien eijnde

andermael derwaerts

gesonden zijn

het nagelgewas sal

meer uijtleveren

alser staet gemaeckt.

is

veel contanten

werden daeramme

dagelijx uijtgegeven