closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wel gehoor vinden, gelijck het goet beter

het bij naer altoos soodanigh geschiet

jmmers tot heden, toe haer hoog Ed=len

tot Batavia in haer Ed=lens Hoogh ge„

eerden brieff van den 19=en maert

deses jaers schrijven dese materie

raekende aldus

De roverijen der poepoes is een oude

en langh bekende saeck, en hun genoeg

„saem vanden Titoreesen Coninck

en mischien oock door de batchan„

„ders doese daer onderstonden) toegelaete

off verguntt zij dan dat zij er sijner schat„

tinge uijttreckt ofte tselve genoot„

saeckt is te conveeren, als onvermogen

zulcx geheel te vertrinderen; wat ons

aengaet wij mogen wel lijden dat de

gejntresseerde daer over aen den

Coninck Clagen, en restitutie

ofte vergoedinge van haer gestoole volck

gaen versoecken, maer en verstaene

niet sulcx onder onse jurifdictie

verte

o