closeTerug naar inventaris

Transcriptie

door van Corp=l

Jacob Lievens=

’t gesondene ranthoen spek

vlees &c: bedoren

rederen waer door sulx

veroorsaekt is

versoek om rantsoen vlees

&c.

naerlaeten om aen uE heer den staet

van dese plaets bekent te maken van

wegen d’jnwoonders soo Christenen als

heijdenen nog in goede stant is behalven

den provisionelen Corporael Jacob

lieven dwelck den 12=e Julij in den

heer ontslapen is, jn't jaer 1682.

wat het rantsoen speck, vlees, en aracq

aengaet dat ons van zijn Ed=le heer, en

zijn achtbaren raad is toegesonden,

dat is in seer korten tijd bedorven door

dien dat de hoepen vant aracq vat

bij nagstaen tendt is afgeborsten, doen

wij sliepen

Als mede d’speckwaten die ick nu in

twee achter een navolgende jaren

heb ontfangen heeft oock niet gedeugt,

door dat het geen pekel konde houden

en tegenwoordig geen rantsoen; en

hebben, dierhalven versoeck ick

seer ootmoediglijck aen uEd=le heer,

en zijn achtbaren raad ons gelieft

jets toe te senden, alsoo dnoodt zulcx is

Ter eijsschende