closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

ende

vereijsschende

Hier nevens bekomt uEd=le heer

met Orenkaij karbon vijff jongemans

5

slaven dwelck ick voordcomp=

goederen heb verhandelt, d'jnkoop

Jder vijffentwintigh rx= volgens

Comp=s jnstructie

Jckben mede Ootmoediglijck aen

89

d=r heer, en zijn achtbaren

raad versoeckende, om geen rantsoen

te mogen genieten van diaent

october tot p=mo maert, alsoo ick

versoeck om mijn verlossinge van

arou naer dmael het hier een

eer ongesonde plaets is, en oock

dagelijcx seer gequelt ben met de

koeck, soo dat ick naulijcx hier geen

gesontheijt en heb, en mijn tijt

van drie jaren verband voor Corp=l

uijt is waer voor ick uEd=le heer

en zijn achtbaren raad sal danck„

88

baer zijn

Den persoon bij namen Ian boston

verte

5 stx mans Slaven werden

overgesonden

’t kostende van dien

versoek van den Serg.t

Jacob Coerts om zijn

verlossinge te mogen obti„

nereen.