closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoek vanden soldaat Jan

buslon, terderende om

sijn verlossinge

van Dicxanuijden in't Landt gekomen

1677: den 15=e septemb=r met het schip

Allexander voor Zeelandt, voor soldaeta

8: guldens p=r maent, en in banda gekomen

1678: met het schip Zacxenburg, dese

bovenstaende persoon is dierhalven

seer Ootmoedelijck aen uEd=le heer, en

zijn achtbaren raad versoeckende, dat

dat hij d’plaets van Corporael magh

genieten, naer d’mael het hier ledigh

is en oversulcx seer wel is ervaren

soo inde maleijtse, als darouse taal 'twel„

hier seer wel te pas komt, onder

dese natie, sonder meer, als wen„

chende uEd=e heer, en zijn

achtb= raad in dprotextie van

godt almaghtighOnderstondt

u E=s verpligten dienaer, was getek„t

Jacob Cortin van maarsen, in margine

op t' Eijlandt Aron Wocam den 30=e

Octob=r 1682.

aen dE heer