closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de planken werden noodigh

gelequireert

de regen backen sijn nu

alomme met water versien

de groote back is mede

water digt

Chialoup naer 't Eijlandt p=lo rhun tot

het afhalen van houtsckolen gedistineert

zijnde met een in passant ons toegebraght

mogen werden alsoo de bovengemelte plan„

ken alhier seer noodig zijn om den nieu„

we vermaeckte waterback bij d' predi

kants huijs boven toete maecken, tot

voorkominge van ongedierte etz=a die

daer in komende te vallen, het water

soude jnfecteren, met dese overlang

gewenste regen zijn de backen zoo

int Casteel als inde negorij volwater

geraeckt twelck tot groote soelagemen

der derstige jngesetenen als de kostelijk

specerierboomen soo wel voorde oude

1

als het weijnig getal der jonge aenge„

plante overgebleven D=os is dienende

Den voorverhaelde back van spredi„

hants woninge is iegenwoordig ontrent

halffvol, en is oock 't eenemael water

dight, jtem de groote d=o onder de Schol

met vier, en een derde rijnlants voete

versien blijvende als nog water digt

twelck ons doet hoopen de jongste

gedane reparatie niet te vergeefs

gedaen

t

ged.

p