closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn, de andere vijff die nog leven sullen

aen aertanthonis: overgeven nevens

de wilde die int bos loopen, volgens uE:E:

Ordre, hier mede nae Eerbiedige groeten

laet uE onder godes protexie, en ick

blijve Onderstont uEE=s Onderdanigen,

was getekent seeker handmerck daer

bij gesz: stont pieter mareeur in

margine Rossingeijn 23=e december 1682

versoeck Ootmoedelijck om vier a vijff

Zeijlkleeden ofte ontzeijldoeck om

sacken te maeken om rijs te lossen alsoo

elfs verscheijde zeijlkleeden van

mijn eijgen heb daer toe moeten gebruij

ken, en jegenwoordig daer van heel

ontbloot ben; —

Aen d’ E E Heer Willem van Zijll

gouverneur deser kostelijcke

Provintie Banda; —

DErntfeste manhaffe, wel

wijse voorsienige en genereu

„se Heer

mijn heer

de perckeniers, en Rappers hebben

Eergisteren