closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p=lo thun versoecken om de goede

maenden te mogen bekomen dewelke

seer benoodigt zijn dierhalven een

rolle derselver aen den guarnisoen„

boeckhouder gesonden hebbe op dat

het geene te goet, en te quaet zijn

jngevoegt mag werden, om als dan

met uE a=t believen met de verstrec„

kinge voort te gaen 'twelcke mede

reverentelijck versoecke geschiede

magh; Onse mardijckers alhier

geen percken hebbende zijn dineesten diverse mard=rs met

hun huijsgesm naer p=r

deel op voorleden Saturdag p=r Orang

„hun vertrokken om aldaer

domeciluum te houden

baij naer P=lo rhum vertrocken om

aldaer voor eerst haer huijsjes op

te slaen, en voorts niet wijff, en

kinderen aldaer domicilium te houden

waer door de negorij, ende burger

d’ negorij daer door van

menschen ontbloot

waght seer verswackt werdt

voorders maeke u: E: a=t bekent dat

de gepasseerde naght de klock Elff

iuen seeker soldaet genaemt willem

sebes, van Amsterdam op schiltwagt

zijnde aen dOost zee punct, naer seker zoldaet over de

t mur van tfort ge„

dat de rondegaender voor bij gepass=o vallen

verte

5