closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waer door een grote woude,

in thoost gekregen heeft

was geprest zijnde volgens zijn seggen

zijn behoette te doen digt aen ’t schilder„

huijsje boven de borstweringe neder

sittende met bandelier, en degen buijten

is gevallen bekomende een groote woude

aen thooft, mitsgaders jnfractie aent

beckeneel loopende perijckel zijns

levens

Genoemde febes nu ondervraegt

zijnde off niet beschonken op schilt

„wagt gekomen was antwoorde van

neen, bijvoegende als vooren verhaelt

dat geperst was geweest, en dat zulcx

wel meer gedaen hadde, twelck een

groote misbruijke van hem geweest

is, vermits de Ronde alle halve uijren

gedaen wert en als dan haer zulcx

overkomende om verlossinge mogen

spreken, hier mede E Erntfeste

hoog achtbare, manhafte, wel wijse

voorsienige, seer discrete, en genereuse

Heere naerwenschinge van een

geluckige, en zalige nieuw Jaer

uEE tsamt desselfs hoogwigtige

besoigins de hoede godes bevolen

laeten