closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bekomene missive

den E H„r Commissaris

wert alle dagh verwaght

materij van zeker

missive uijt ternaten

bekomen

om bij onstentenis vande originele te

connen dienen tsedert is ons het briefje

ter ordre van uEd: door den secretaris

Adriaen braems, enelijck ten geleijde

van den Coopman S=r vanden bergh gesz:

over de pas baguala den 5=e van voorn:

maend wel toegebragt 't gene ons te

meer reckhalsende naer de comst van

d’Ed: H=r Commissaris heeft doen uijtsien,

tot nog vergeefs om zijn Ed: hier te mogen

ontfangen verlangt; weshalve dese

gelegentheijt waernemen om uEd: al„

weer met onse geringe, en onderdanige

letteren te vermoeijelijcken, egter

geen onaergenaeme nog bekommerlijk

dan ordinarij voorvallen bekent te

maeken, eerstelijk,

hoe dat uijt Ternaten van d’Ed: H=r gouv=r

Lobs, herwaerts gesonden, en garriveert

is de hoecker de brantgans, en het

Jaght de Coninck Amsterdam, de brieven

daer mede bekomen zijn van geen groot

belang anders als bouwstoffe ontbiedende,

en gaarn sagen op gemelte bodems soo

haest doenelijck met gebacke steenen

en