closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Mijn gebiedende heer

Dewijl den Chirurgijn bij zijn thuijs„

komst alhier mij berigt heeft dat ick

berigt van den

Chirurgijn

ter ordre van uE Ea=t op heden derwaerts

soude komen, soo dient desen om uE: E: a=t

bekent te maeken hoe door jnpotenth=t

van koorts, en geswel int aengesigt etz=a

niet wel kan verschijnen, waer over

versoecke bij uE:E: a=t te mogen werden

g'excuseert;

Contanten zijn alhier weder van nooden

gebrek van Contant

tot betaling der specerijen als anders

maer voornamentlijk om Jegenwoordigh

met d’verstreckinge der goede maenden

aen ’s comp=s getrouwde, en ongetrouwde

dienaeren, onder dit Compoir resorteerde

voort te varen ten fine drolle daer aff

ten spoedigsten kan oversenden, om bij de

guarnisoenboeken te werden omsereert

zulcx uE: E: a=t gedienstiglijck versoeke

dat een duijsent rx=s, off soo veel als uE:E=

versoek om deselve

a=t gelieven sal soo drae mogelijck naer

herwaerts mogte werden gesonden

waer mede desen besluijte, en naer mine

nedrige, Eerbiedige groete uEE: a=o

inde protextie des alverhoogsten be„

volen laetende verblijve, Onderstondt

U:E: E: a=ts