closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uEE: a=ts onderdanigen, en gehoorsame

dienaer was geteekent w=tt willeboorts

in margine waijer ten comptoire den

19=e Januarij a=o 1683;

oje Neira

Den d’E: E Heer willem van Zijll

gouvern=r en directeur deser Eijlanden

Banda;

D'E Erntfeste achtbare, manhaffe

wijse, voorsienige, en seer genereuse

heer

mijn gebiedende heer;

Dewijl in’t perck vanden burger Ian

in ’t peck van Jan

halman verscheijde soo jonge als aenko„

halman zijn diverse

mende noteboomen geheel met doornen„

bomen geheel met

ruijgte begroeijt

klintalij, Outang en andere ruijgten be„

gevonden

groeijt zijn, die ick oock op gisteren de

twee Corporaels alhier bescheijden

als getuijgen aengewesen hebbe, waer

door, en 'tgeduirig klimmen inde vorige

weeck geheel vermoeijt ben, mitsgad=rs

om mijn tijt niet over, en weer varen

niet vrugteloos door te brengen, neem

verte

1