closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met uE: E=s burger Chialoup, ende door

bestellinge van desselfs stierman is ons op

den 17=e uEE=s seer aengenaeme van den 14=e

deser benevens de Tichelsteenjes over„

handight, die wij ons al hadden aengetrocken

wesende den Commissaris den 24=e decemb:

van u E: E=s in Banda gescheijden in goeder

gesontheijt met desselfs geselschap alhier

op den 7=e deser verschenen vindende alles

in seer goeden standt: vaer het Oorlogs fregat

Controert Ternaten quamp den 8=e ter Rheede

en mostal stracx op de wal, hebbende het

selvig geduirende de rijs pas boven water

connen houden, het Jachtje de Javaense

boode guamp 's' naghts daer aen welkers

ballast al aenstonts in mop=off metsel„

stenen verwisselden zijnde 10000: daerinne

gescheept ende aldus op den 18=e naer

zula Bessij, en onse post het Claverblat

tot Cacquete gesonden, om daer een ladinge

padij te halen, waer mede op desselfs weder

comste den selven u E: E=s zullen toesenden,

ende als dan bij factuira het genig nu

met de Chialoup den piesangzenden

Banda met enen ten laste brengen,

Vrs

zijnde voornoemde Chialoup met de 3=

verte

75

ontfangh vande missive van

14 Jan. benevens den tiggel„

koentjes.

d’ h.r Commissaris benevens

des selfs geselschap behouden

alhier gearriveert

quade gestalte vant

jagt ’t ontroert Ternaten

t jagt de Javaanse Bode

na Kula Bessij versonden

tot afhalinge van padij.