closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Arrivement van den Coopm=e

de Hertogh met voors Chia„

loep

den Coopman Ioannis de hartogh, en onder„

coopman marten Lam 16=en deser alhier

van overt Eijlandt damme verschenen

ons overgeleverdt hebbende, hun Rapport

en gehouden dagh register gelijck aen uEd=s

mede staen te doen;

waer int alvrij waerschijnelijck schijndt

dat den Boswagter Andries Boudewijns

uijt een vuijle schraepsught soo wat naer

d’oude Bandasche wijse van diergelijck slagh

dat somwijlen naer buijten heeft moeten

gesonden werden daer oorsaecke toe soude

gegeven hebben, waeromme dan oock den

elven genootsaeckt zijn herwaerts aen

t'ontbieden, benevens alle de los-gelatene

en weder op vrije voeten gestelde, door hem

mede gebrachte, achter volgens t besluijt

alhier daer over genomen op den 26=e deser

en sal den fiscaal alle d’jngewonne stuck

'tsijnen laste onder behoorlijcke lijste her„

waerts aen benevens den selven hebben

te senden,

Ons is alhier jetster oren gekomen, waer

over nog besig zijn, en 't' geen van hier na

der meijnen londerstaen, en naar te spooren

hult