closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

het welck s=r de hartogh den heer gouver

neur bij monde sal weten mede te deelen

het besluijt wegens de tocht naer damme

is d’amboinschen Raad voorgedragen, en

hebben zig de Leden daer aen eensteminig

gedragen, gelijck u E: E=s int in't schrift van

den 19=e deser gelieven te beoogen, en is

vervolgens mede op desselfs bereijtwillige

aenbiedinge als hooft daer toe aengestelt

den manhaften Cap=t Jodocus Eudewijxe

Cromhuijsen, gelijck zulcx int intschrift

van voors=z ons besluijt alhier op den

26=en deser genomen gesien kan werden

niet twijffelende off u EE=s zullen ziah

daer aen gaerne gedragen, zijnde aen uE„

E=s gelaten jemant om de pen te voeren,

daer nevens te voegen waer toe vermeijnen

den secrt=s Braems wel de bequaemste

te zullen zijn

Tot voorseijden aenslagh zullen wij dan

gelijck het voorneem, en besluijt legt

de Bataviasche Schepen afwagten

ende uE: E=s met de Javaense bode ten

naesten het nader ontwerp, hoe, ende

in welker voegen het wel diende te

geschieden, en aengelegt toebrieven,

wesende voor aff zeker genoeg dat daer

toe