closeTerug naar inventaris

Transcriptie

toe een schip van hier sal moeten werden

aengelegt onder wijlen gelieven uE: E=s aldver

oo veel calck te laeten branden als de

Javaense boode, nevens d'jnhebbende 10000:

stucx metselsteenen behoorlijck sal

voeren connen; daer bij scheepende drie

ofte vier leggers Bandasche Aracq:

hebbende den Bottelier off dispencier

aldaer den Commissaris, en toegevoegde

voor derselver rheijse herwaerts aen

soo ongemeen sleght voorsien, ende daer, en

boven soodanigen wijn mede gegeven gehadt

die wel licht eenige Jaren aldaer int

packhuijs gelegen heeft, soo dat het selfs

qualijck onder de soldaten, en matroosen

hebben connen veroirboren daer er

nogtans 'tverledene Jaer seer goede wijnen

om d Oost gekomen zijn, ende ten minsten

vande maderiwijn dieer genoegh was

hadden behooren besorght te werden

gaende een flessche van den selven in

handen van den Coopmande hartogh

hier nevens mede over: En om dat hier

int besluijten, dat dese, en gene int stuck

van gedaene costen van den Commissaris

en