closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en desselfs gevolgh wel lichtelijcken

den E: H=re gouverneur Willem van Zijll

om Jets van meerder belang wat moghten

comen wijs te maken ofte in requeninge

te brengen ruijmer dan ’t behoordt, soo is

het dat den Commissaris reeq=e der gedane

costen geduurende desselfs aenwesen met

met de bij gevoegde mess=rs ten naesten ver

wacht om alhier in desselfs bijsondere raad

naergesien te connen werden, ende deselvige

off int geheel goet te keuren, off sodanigh

te schicken als in reden, en billikheijt

mogte bevonden werden te behooren

Alsoo alhier alvrij wat wercx valt, en

met den toestel tot de steeneburgt tot

damme op te richten, nog al meer te tim„

meren sal vallen, is den timmerman Tillis

hackels van munikendam alhier van

stachtje de Javaense bode gelicht, welkers

reeg=e als die van den aldaer gewesene

constabel Zameth, en Zerg=t Ernst

Christiaen muller versoght werden

nevens de twee laeste haere huijsvrout„

jes, ende alsoo geheel, en al om wax verle„

„gen zijn, en uE: E=s buijten gemeen daer