closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lle

Gisteren avout mij van dender nae

waijer getransporteert, en aldaer

ondervraegt hebbende nae de waerheijt

van datter een Orangbaij met diverse

slaven vermistivert, hebbe 'tselve alsoo

bevonden, en dat die tusschen saturdagh

en sondagh des naghts is weggeraeckt,

werdende niet meer gemist dan vier

slaven, als drie vande weduwe hendrick

marcus=, en een vande wed=e zourens

gregorij: zijnde naer 'tseggen van de tijffe„

doors alhier de gerugte slaven van de

Zaoetang nog op gisteren int bos gesien

dat eghter niet wel kan gelooft werden

alsoo dit een Orangbaij van 10: â 12: scheppers

is, en onbequam om van vier man aff„

gehaelt weg gesleept, en daer mede

door zee te geraken, boven welke

het dien naght al vrij hardt heeft

gewaijt, waer door dit oock te minder

is gehoort, de Orangbaij heeft gestaen

onder een nieuw nogh niet geheel

voltoijt prauwenhuijsstaende op

strandt even aen doversijde van de

Revier gesloten aen een sufficante

verte

81

een ovembaij met 5 Slaven

op Waijer vermist

eenige gevlugte lijff- Eijgen

sijn int bos gesien.

dat egter niet wel gelooft kan

werden

de reden van dien

Orembaij wel voorsien zijnde.