closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waer op nader reflexije sal

genomen werden

om wat reden ’t opperhooft

tot waeijer S.r Willeboort

Willeboortsz ’t selve niet gead„

viseert heeft.

de rederen dierwegen

kettingh, en slot geslingert om een sware

stijll midde in het prauwen huijs, en

dewijl 'tslot en de ketting onbeschadight

zij soo wert vast gestelt dat die weglop:s

de kram uijt de Orambaij met kraght

hebben gekregen; de reghte geschapen

heijt der slaven vande Zaoetang staet

ons op mergen nader te hooren

met 't opperhoott S=r willeboort willeboorts

hier van, en hoet bij quam dat aen uE

a: geen kennis dienaengaende gedaan

hadde, sprekende, ontkent niet daer van

berust te zijn geweest, dogh dat door

de gerugte van dat de slaven van de Zaoe„

tangh nogh int bos des sondags waren gesien

het schrijven om de geringheijt van de

andere vier niet heel nodig geacht, en

daerom nagelaten te hebben; waer

rede

ese door gebreck van andere materie

besluijtende, bevele u E: a, met ’s Comp=s

dierbare ommeslagh inde hoede godes/

en blijve onder behoorlijcke submissie

E Erntfeste, manhafte, wel wijse, voor„

sienige, seer genereuse heer, onder

stomt