closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de gesondene goederen, en Contan„

ten zijn wel ontfangen

Jmpotentheijd vanden Cherg„t

Jacob Coertsen &c:

den kranckbesoeker Zacharias

mathijsz sal ’s Comp.s Effecten

tot den selven gereconvaliseert

is, naer behooren waer neren

daer van behoorlijcke Reecq=s

doen

de oude reecq=e door den boek

houder lobs vereffent

hebben wij uijt handen van den boeck„

houder Ioan Lobs voor dit guarnisoentje

wel ontfangen alle soodanige goederen, en

comptanten als u EE: a: des gelievende

bij de verleende quitantie sult kunnen

b'oogen aen welke opgemelte S=r Lobs

wij oock niet hebben willen manquerer

bekent te maken de jmpotentheijt van

den zerg=t Jacob Coersen, waer door

en gevolgelijck hij onmachtig is Comp=

Coopmanschap, bestaende in soodanige

goederen als de opneminge door de gecom

mitteerdens uijtwijst, langer te hantteeren

waeromme, en totwelken eijnde den

kranckbesoeker Zacharias mattijssen

die goederen heeft aengenomen, omme

benevens den zerg=t die bij voorval ten

meesten nutte van d’E, E, Comp=e op de

wijse als de Jnstructie ons aenwijst om

tesetten, en daer van te sijner tijt behoor„

lijke reeg=d en reliqua te doen, de reeq=e

van drie Jaren soo van den overleden

zerg=t willem bruijn, als de goederen

voor twee Jaren hier aengehaelt p=r

de piesang is alhier door den boeckhouder

Lobs, vereffent naer beste vermogen

alsoo