closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die met ’t aerbreken van den

dagh naer ’t Eijland wammer

vertrocken

alwaer drie negorien verbrand, en

cerdestrueert hebben.

versoeck van de guarnisoen

houderen aen s.r Lobs bekent

gemaekt &c:

Een halff picol Schilpats„

hoorn voor d’ E: Comp.s m„

geruijlt.

dat de perel negotie slegt is.

ontstaet door de vrijluijden die

alhier aff, en aen vaeren, dogh

met behoorlijcke passe voorsien

van waer met het aenbreken van den

dagh naer t' Eijlandt wammer zijn ver

trocken, en hebben aldaer de negorijen

tot drie in getal in brant gestoken, en

verdistrueert

Ons versoeck hebben wij elck in't bij

onder bekent gemaeckt aen S=r Lobs

waerop wij uE, E a: gunste seer gaerne

en met verlangen sullen afwagten;

hier nevens gaet oock een halff picol

childpads hoorn:. jngeruijlt tegens 15:

r=s jngevalle uE: E. achtb= met sulck

en diergelijke hoorn voor d’E Comp=e kan

dienen twijffele niet off zullen ons debvoir

aenwenden, om Jaerlijcx soo veel op te

schommelen als jmmers mogelijck sal

zijn;

Aengaende de perel negotie is alhier

voor soo veel ons als nogh bekent is

weijnigh, de reden daer van is dese, dat

de vrijluijden dewelke alhier niet be„

hoorlijke passen voorsien verschijnende

en wederom vertreckende naer die

negorien vaeren, en dat Inweel aldaer

pruijlen, soo datter voor d’E Comp=e niet

kan