closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aeckte

3/31

gelijck doverkomende timmerman

uE,E, zulcx believende nader ver„

toonen kan, van ’'twelke de geconcipi„

eerde ordonantie hier benevensheijd,

daer nog een putsje teer op staanrd,

om tcomptoirsschuijtje dat in lange

niet gehadt heeft op te helderen

en te versien;—

khebbe de perkeniers soo mondelijk

als door de burger marmije allesints

aengekundight dat in dese bequame

tijt met het aenplanten van notebome

jeriglijk voortgang, en werk maken

moeten ktwijffel niet off ksal uEE

in tkor te mogen vertonen dat d'jnge

seten alhier in die verbeteringe

vrijwat vlijtiger, en met meerder

lust geprocedeert hebben, als ick

hoore dat bij die vandde solaet Eijland

rij soude geschiet zijn

En om voortaen ’t goede reglement

der precijse weeg= en ontfang=

dagen van specerien t agtervolgen

versoeke Eerbiedelijk te mogen

weeten, wat dagh off dagen inde

week daertoe naest neira uijtgekipt

verte

d’ aenplantings der noote

boomen d’ perkeniers ernste„

lijck gerecommandeert

t welck vlijtiger, als van die

van't Eijland aij sal geschieden.

wat ontfang, en wedijdagen

der specerijen uijtgekipt zijn

versoeken gaarne tot ons regle„

ment te mogen weten