closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rdij

6

k

1:

nerra

Aan d’ h=r Willem van Zijll

gouverneur, en direkteur, deser

Eijlanden Banda, met den

gevolge vanden.

C: E: Erentfesse

achtbare Wel wijse,

voorsienige, en seer.

Bescheijdene, Heer

Mijn gebiedens Heer.

Den serg: Pieter mareeuw, van ’t Eijland

Rossengijn heeft dees dagen p=r een letterken

versogt, om voor d’ aanstaande. maant proviant

van rijs weder te mogen erlangen, dewijl

met ½. Last p=r Resto nog maer versien is;

zijnde de Lagonce aldaer geconzumeert,

wes wij schuld pligtelijk E: E: E: a=t

mits desen daer af kundschap geve, ten fine

met v: E: E: a=o believen voorsz: Behoeften

d’novo naer qiitswaerts mogte werden

gesonden dient ook tot berigt aan u E. E. a=

dat voor d’ rantsoen haelders op gem=t rossengijn

althans maandelijcx van noden is 580: lb=r,

rijs, en 580: lb: Zagon, buijten dien voor d’ Contante

verkoop aen d’ jnwoonders aldaer, ontrent

15: maten rijs, en 15000. p=s Zagon maekenden

'tsamen bij d’ 23: maten rijs, en 24500. p=s Zagoun,

welcke in een maent vertiert werden

't geen

versoek vanden Serg=t Pieter

mareur om met proviand

van rijs, versien te mogen

werden

als zijnde althans maan„

delijx 23 maten rijs, en

15000 p=s Sagou, benodigt.

5