closeTerug naar inventaris

Transcriptie

soo soude soodanige balcken uijt het posch moeten.

sien tekrijgen, maer deselve, gelijk uEE agb: benust

is, kunnen geensins soo dura bel, voornamentl=k

jn dekalk, gelijk duijtstekers moeten leggen, wesen

dat dan in een jaer off twee off wel licht minder

tijt, weder vergaen werck en nieuwe reparatie

soude geven, wes gedienstlijk versoeke, soo ’t sonden

verlet van noodiger Emploij genist werden kan

uE E agb: believe depetitie van dekiate balcken te

laten voldoen, off ten ware u EE a. goedvondt, met

de nieuwe galderij tot ruijmer tijdt uijt stelt te

nemen.

Den Brenger deses, is den vaendrig pieter Hen

overbrengende, om acostj op de wapenkamer te

verblijven, ’t navolgende Oorlogs gereet schap, als

68: p=s musquets.

bequaem en

25. —. zijd geweeren /onbequaem

drie p=s snaphanen, die mede verholpen dienen te

werden, de en Alsoo ged=n snaphanen, volgens

inleggende memoritje, niet hebbe affges: soo

versoeke needriglijk, dat bij verwisseling drie ander„

bequame snaphanen inde plaats mag Erlangen,

blijvende ik voorts alhier en tot ourien, nog g

Ariieert met 50: musquets, en dartig degens, en

houwers, heele en halve pieken naer rato/

de memorie van d’ongetaxeerde Effecten, dit

Compthoir Rakende, en voor dato overgesonden,

wenste mede te mogen Erlangen, om deselvige

getaxeert zijnde, met het sluijten der boekjen

nijen aff te mogen schrijven, op dat met nassami

in geen differentie gerake.

waer