closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de resolutie rakerde de Perke„

niers op p=lo aij is hun gecom„

municeert

vaandrigh 't welck eerder zoude geschieden

zijn indien van zoodanige veranderinge geweten

hadde, wegens de verstreckinge van G=s lijwal

en verder voor vallende onkosten, sullen mede

ons deboir aen wenden menaigeerende de zesf=

zoo veel doenlijk is, op dat daer in niet

buijten mate gegaan werde, op den ontfanck

34

van u E. a=o tweede missive hebbende d=

Jacobus de Haas, en den adsistent Lippens

uE E=s bevel gecommuniceert waar op

do

gen=t de haas op 25:en en Pippens den 26:en ver„

„trocken zijn. voorders den vers=tang„r aernout

vander welle alhier verschijnende, sullen

niet manqueren hem van alles dit Comp=

aangaande volkomen kennisse te geven, en

in ’t schrijven van ’t geene hier voorvalt,

en te verrighten is, te gebruijken. Aangaande

de resolutie over de p=lo aijse perckeniers ge„

16

trocken hebbe (u. E: a=o wel gegeven ordre

naar komende, haar Lieden wel duijdelijke

het selve aengeseijd en gewaarschont, Eghten

tot meerder verseekeringe, alsoo jegenwoordigs

de gewenste regen tot d’ aanplantinge hebb

sullen ons buijten den gepresigeerden tijt

nu en dan in het bosch laaten vinden.

uw

wijders