closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wijders alsoo van dese moessom den goede

quantiteijt macis in gesamelt hebben, en

nogh ’t ontfangen staat, doende ’t geene in

voorraad hebben 60: sockels, waar van

een deel bij manquement van rottangh

Java ongebonden zijn versoeke uE: a=

Eijsch van Rottangh Java

reverentelijke ons bij eerst occagie ons

daar van belieft te versien, den kranckbesoeker

Ian de graaff licentie versoekende een

t

keer naar neira te mogen doen, om bij uEd=

Consent te versoeken sigh in den huwelijxken

staat te mogen begeven hebbe hem 't overdaaren

toe gestaan, verhoopende u E=s mij sulcx

niet qualijk sal gelieven aff te nemen

Op 25:en is mij door den Commandeerende

’t geadviseerde vanden Cherg„t

serg=t tot P=l Rhun met een Lettertie ge„

tot P=lo Rhun.

„adviseert, dat aldaar bij de kloolbranders

een kanarij boom om kappende de selve

op een kalf, toe behoorende dirck van duijsburgh,

soude gevallen zijn, 'twelck hij van gevoelen

is al willems geschiet zij, over zulcx met

bequame weer een keer derwaarts meere

te doen om op alles ordre te stellen hier mede

eijndigende onderstondt E. Erntfeste, aghtbare,

manhaffte, wel wijse, voorsienige, seer

discrete, en genereuse heere, u EE=s en

desselfs liesen ongenaem zijnde inde

protexie der aldoender bevoolen laatende ver„

blijve u E: E=s eere en dienst schuldige dienaar

was geteijkent 11: d: Camontaigie, in margine ten

Casteele Revengie op p=lo aij, adij ult=mo februarij 1683.