closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Banda

Aan d’ E: H=r Willem Van Zijll

Gouv: en directeur dier Provinsie

mitsgaders den Raad.

Erntfeste, aghtbare,

Manhafft, Wise, Voorsienige

discreet heer en vrienden, in

Terwijle den Bandas Burger Iacob van Cordan

met sijne mede gebraghte Coopmanschappen van

batavia van hier ’t uE. E: waardts zijne reijse

staat te volbrengen zoo kunnen wij plightshaleen

niet nalaten bekent te maacken, hoe dat

sekeren pattij Caij van kellesia, onder keffingh

sorterende, ongeveer een maand geleden met

zijn sjampan, ingeladen hebbende eenige Sagoe„

om alhier te verhandelen, verschenen sijnde,

ons, ten overstaan van Expresse gecommitteerden

heeft weten te relateren, als dat eenen Annachdat

relaes van sekeren Pattij.

djoemat in boorlingh ter plaats voorsz: door

den koningh van Bonton, uijt naam

vanden ouden koningh van bantam, met

een brieff aan d’opperhooffden aldaar soude

gesonden zijn, om deselve tot affval &=a

Van