closeTerug naar inventaris

Transcriptie

H

6

van d’E. Comp=e naar de sijde van gem=t

Coninghte amimeren, waar van wij UE. E:

hier inne gesloten schrifftelijck de copij

laten toekomen, daar wij ons kortheijts

halven aan gedragen, en omme daar van

de reghte waarheijd uijt te vinden, vonden

goed in onsen pelitijcquen rade een besendinge

na derwaarts te doen, gelijck die oock op den

12:en deser, door den Opperkoopman den E: Seremias

van Vliet ondernomen is, den welcken tot

dien eijnde, met zoodanige schrifftelijk=

instructie versien wierd, als tot uijtvoeringe

van dat werck daghte van nooden te sijn,

gaande mede het affschrifft daar van tot

speculatie over: dierhalven zoude het

onses gevoelens niet vreemd duncken, dat

uE: E=s van ginter, zoo lange als men nogh

niet weet hoe ’t aldaar geschapen staat

voor eerst die wegh uijt geene vaartuijgen

licentieerde, en soo er al eenige moghte

vertroocken sijn, dat deselve wederom op de

gevoeglijkste wijse te rugh ontboden wierden,

indien het doenelijck is, om alle rampen

die hun soose tot eenige seijtelijckheden

moghte gekomen sijn, zoude konnen over„

komen, te eviteren, sullende ondertusschen

niet naarlaten van hier, soo dra als onsen

opperkoopman sal wesen geretourneerd: UE: d:s

den

191

goetgevonden een besendinge

naer keffingh te doen

die ook door den E: van Vliet

ondernomen is

voor eerst geene vaertuijgen

derwaerts te licentieeren

die reets vertrocken zijn sullen

weder dieren ontboden te werden