close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0385

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tet

107

het welcke, volgens de meijninge van

s=r Boudens, daar bij behoorde te sijn, wanneer

den fiscael, en gecommitteerden, geordonneert

waar, de paap off Orangkaij Toerlille van

moa, nevens de 24: andere persoonen, nanw=

„keurigh te ondersoecken, oock werder niet

eens gewagh gemaackt, vande goederen, be„

„staande in wax, slaven &:a de welcke door

soo werd'er ook naerder berigt

de matroosen met het sloepje vande Iavaanse

4

vereijst wegens de goederen, slaven

bede, doen gem: Boudewijnsz: eerst vande

die boudewijns soude aen land

gebragt hebben

toght in Banda quam, aan Land, in zijn

huijs soude gebraght sijn, daar noghtans

geseijde matroosen zulcks alomme genoeghsam

hebben uijtgestrooijdt, zoo is ons mede, van

wegens den slaeff die den stuijr„

ter zijden ter oiren gekomen, als dat den

man van hem boudewijnsz

t

soude ter scherck ontfangen

stuurman die met dickgem: Boudewinsz:

hebben.

na derwaarts geweest is, een slaaff van

soo soude hij Srierinan vande

hem zoude bekomen/ en nogh twee Rottinghs

gevangene mede 2 Rottings

met silver beslagh, de luijden wanneer

met silver beslagh hebben

afgenomen

gevat wierden, zoude aff genomen hebben

waar na sal dienen gevorst te werden,

zulcx ons als nogh, soo wE:s van 't een, als

het ander de vereijschte blijcken p=r naaste

daer na gevorst dient te werden

gelegentheijd sullen dienen toegesonden te

werden, om met een goed fondament alhier

dese zoo wightige zaacke ter neder te leggen

hier mede

D: Erntfeste, aghtbare, manhaffte

wijse, voorsienige, seer bescheijdene heer

en vrunden, dese besluijtende, en uE: naar

Eerbiedige

5

gen