closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met d’ overkomste van de Chialoup den pisangh, op

den 6:en deser, ontfingen wij uEd=s schrijvens van

den 27:en feb=r benevens de sethiers„ monesen

waar bij de slaven, door den ondercoopman Bout:

„wijnsz: deselvel affgekneveld hadden behooren

te sijn, schoon niet genoemt waren, die wij als

dan nogh verwaghten, nevens den Stierman die

den slaaff genoten, ende de rottanghs met silven

beslaagh de luijden soude affgenomen ende

behouden hebben alsoo almede door den fiscael

alhier diend aangesproken, soo mede verwaght

den fiscaal der Commissie verklaringe van

thart knevelen en binden van geseijde moesen,

en lethiers, dat volgens aan schrijvens van den

fiscaal de Roij, aldaer nogh heeft moeten

genesen werden, zijnde den Commissaris al vrij

vremdt voorgekomen, het geen 'er wegens de toght

naar damme, in UEE:e met schrijvens is ter

neder gestelt als off damme onder Banda

gehooren buijten de Commissie waar ende met

soo wel het deel als 't geheel daar toe en soude

gehooren, Jn 'twel nemen soo gelieven uEE=s

te weten dat de selvige soo lange duuren sal

tot haar E: Ed=ns die den commissaris

Commissie verleende, deselve weder sullen geliet

in te trecken, in der selver plaats dan gestelt,

sijnde

dr