closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat den rijs vast door ommereegen uijt het

packhuijs, en aldus in weijnige haar handen

geraackt, die selffs het wel weder naar herwaart

moghten komen te vervoeren, aangelockt door

het voordeel dat daer aan vast is, 'tsij hoe 't wil

is de rijs in de packhuijsen dus seer vermindert

daar aff diende reden gegeven, alsoo, als geseght

voor 6000: Zielen tot een Eb: des daaghs gereecken

over de aght maanden, ende dien volgens tot int

maand Augustus, nogh rijs ende Zagoe moes„

sijn, off ware onverantwoordelijck dat de provintie

dusdanigh in ’t uijtterste gevaer gesteld wierd.

want wat ons aan belanghd, hebben mede ons

Laatste packhuijs, daar maar 157: Lasten in sijn,

moeten aantasten, ende dien volgens souden wij uE

niets van 't onse hebben kunnen bij setten, en om het

tegens 40: offte 50: rx: 'tlast alhier in te koopen

om het aldaar weder tegens 25: rx: uijt te deijlen

soude geen voordeel gegeven hebben, dogh naar dien

het schip de zijp van Batavia, in desen inboght

vernomen werd, willen verhoopen dat uEd=e oock

haast ontseth sullen werden

Van kesfingh en hebben wij tsedert 't vertreck van

d’E: van Vlief niets nadere, dan ons door UEd=s

werd aangeschreven, en kunnen niet bedencken

hoe den aanslagh aldaar uijtgelekt is, Alsoo,

buijten den raad daar niet een eenighmensch, dan„

den

9

d