closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ijvende

stondp:

ijkent

rdijck,

mn Bondr

rgine

ƒ 1683:

123

Den d’E: Heer Gouverneur,

Willem van Zijll

C: Erntliste achtb„ Manhaste,

wel, wijse, voorsienige, en seer

genereuse Heer

Mijn Ed=n gebiedende Heer

UE: aengename van dato 30:en deser is mij heden

j=r neiras mard=rs wel overhandigt volgens

desselffs inhoude en uE: a=to wel gegeven

ordre zonder tardement obedieerende zende over

de Reecq. der gedane gaftos

de reecq:e der gastos alhier bij 'taanwezen, van

bij aerwesen van d’ E: heer

commissaris van p=lo aij

d’E: Heer Commissaris Robertus Sadtbrugge

werd overgesonden

en verder geselschap voor gevallen, die oock

op ’t cwiffte naar vermogen en waare uijt gifff

heb gestelt zijnde mede gen=de reecq= onder

ul=to novemb=r geboeckt,

Voorders hebbe mede seer wel verstaan dat op

gister in raade van Banda goet gevonden en

vast gestelt is, dat men alhier ijder levendigh

ziel, niet meer sdaags dan ½. lb: rijx en ½ d=o

sagou zoude verkoopen dog vermits alhier van

vermits gebreck van Sagou

sago 'teenemael desistuijt zijn, hebbe al

werd aen ijder ziel een E

„ziel

rijs verstrekt

eenigen tijt Elck„ op een lb: rijs gestelt op dat

wij met het resteerende graan des te langer

mogen reijken 'twelck onder ul=to Februarij

1683: bestaat, in 93570: lb: als. 92804: grou

0

en 766: lb: witte rijs,

Hier mede affbreeken