closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 25=en feb=r p=r de fuijt de berekmeer van bat=a

voortgeschikt ons den 7: Courant toegebracht als

met haar wel Ed=ens Jonghste gedachteekent, den 27:'

feb= p=r de fluijt nederhorst, affgesonden, den 12=en dese

hier aengelandt, hebben believen, te ordineeren beijde

d’ ordre van haer wel Ed:

tot Batavia

geseijde bodems vol rijst te scheepen de eerst genoe„

„de voor bat„a, en d’ Laeste voor uE=s gouvernement

gelijcq, uEd=e bij de hoogh geachte geschriften

in Copia achtervolgens Last, van haer hoogh

achtbaerhedens hier nevens gaende des gelievende

daer

Cunnen beoogen, ook in Conformitheijd van haer

5

wel Ed=s believen is bijgevoeght, het Copia affge„

„schrift van haar h: gemelte E=dens p=r 'tschip

macasser, over macasser aen uEd=ln geschreeven

des door schaertsheijt, van dat graen in desen hoeek

dit saijsoen gevallen/ hebben wij tot leetweesen haar

hoogh Ed=ens heijlsame ordres niet Cunnen

d’ selve niet konnen naar„

gekomen werden om reden

volbrengen, maer de fluijt de berekmeer met onse

’t schip de Berkmeer is sonder

eenige ladingh weder te rug

onderdanigen advijsen/ aen haar hoogh gemelte Ed=ens

gekomen

den 10:e Courant over rumbang, naer Japara sonder

jets te Raaden voortgeschickt, en in de fluijt

int schip Nederhorst is voor

de provintie Banda, 50

nederhorst daer uEd=e dese mede staet toegebracht

Cojangs Rijs gescheept

te werden gescheept, 50: Coijanghs jder van 3600: lb:

offte 180000: lb: goede witten: Javaense rijst/

Costende volgens Factura hier aengelast

vert