closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Neira,

Aan d’ H=r Gouverneur

Willem van Bijll

H: S: Erentfiste, achtbare, wel

wijse, voorsienige, en seer

Bescheijdene) Heer,

Mijn gebiedent heer,

zoo Even uijt schrijven, door den Serg:t van ’t Eijlant

rossengijn verstaen, hoe den Bandaas burger

Ian Gijsbertsz:, P=r Chialoep, en een makkassaars

den burger Jan Gijsberts met

een macassaars Jonck op

Ionck aldaer, was aengekomen, meldende wijders

Rossingijn aengekomen

dat 'tselve Ionck ontrent 'teeuwer door den

onderkoopm: mons:r Cornelis Stull genomen,

dat door den ondercoopm:n S=a

stull verooert is.

is, bemant wesende met 18: makkassaarse

koppen, waer van 8: d=os op ’t Jonck, en vier

op d’ Chialoep voorsz: medekomen d’andere Tes

koppen heeft gem=te S=r Stull bij zig over

genomen, en In plaets daer op geseth, een

quartierm=r twee soldaten, en vijff 'teeuwerse

welcke niet gerexeteerde Ionk zijn aengelan

Ingeladen hebbende rijs en padij, kunnende

voors vaertuijgh is geladen

met rijs, en Padij.

door dese stilte qualijk naer derwaerts op

de

stevenen, ondertusschen heeft den voorn: serg:t

drij soldaten om de wagt te helpen houden

daer op gestelt, tot nader ordre van V: EE: A:

100

m