closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lse

Een

seder

en

111

affgelegt, toonende hun aen beijde Canten

zeer verheugt, datse tot accoort gekomen waren,

belovende voortaen als broeders te leven, dat

wij hopen alsoo Effect mag nemen,

door stilte en stroom inde Eijlanden van mannwocka

zijn door stilts, en stroom tot

voor de nogorij Catalockij tot

en goram, geraeck zijnde, wierden wij tot voor

goram verdrever

de negorie Catolackij, tot goram verdreven, wesende

genootsaeckt om de lopende stroomen te sloppen,

daer ten ancker quamen

aldaer te anckeren, alwaer wij vonden leggen

alwaer ook seker macassars

een maccassaers jonk, vragende aen verscheijde

vaertuijgh sagen leggen

lands volk (die met hun praewiens aen boort

quamen, wat voor een jonk dit was, en

off den selven hier langh had gelegen, die

vals berigt vande gorammers,

ons antwoorden datse het vaertuijgh niet

Conden, en te nacht eerst ten ancker

den anachoda van ged.e vaertuijg

was gecomen, maer den annachoda, en

aen boort geroepen

stierman van ’t op gem=t jonk aen boort

geroepen, over comende seijde selff, wel

10: Etmael hier gelegen te hebben, daermen

de valsheijt van dese gorammers Conden

wanneer hem zijn pas afvor„

uijt bespueren, wij ondervragende dese

verden

maccassaer naer zijn pas, van waer hij

van daen was en waer hij woude zeijlen,

wat zijn ladingh, en hoe veel Coppen bij

sterck gemant is, waer op hij repliceerde