close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den selven was van geen sas off Eerstelijk dat van geen pas noch licentie te

licentie voorsien

varen versien was nochte geen de alderminste

bewijs daer van hadden conden toonen

Ten tweede, dat hij tot maccassar ofte bonij uijt

thuijs hoorde,

de negorie

Ten derden, dat met noch 2: boutonse jonken

’'t verder rehaes van ged:e ano„

van bonij naer bonton in Compangie was geseijtt

choda.

en na datse aldaer nochjts gehandelt hadden

warense te gelijk van daer, om naer Ceram

te zeijlen, heen gevaren,

Ten vierden, zijnse 18: Coppen sterk, ten vijffden

waerense met ontrent 10: Coijange rijs en eenige

bijsij bijsij met toebacq, en Caleijerse Cleden

geladen,

nader examiratie rakende sen Wij vragende hem verder hoe 't mogelijk was als

hij op Ceram woude wesen waarom Couwer

anachodas komst aldaer

gesocht, daar geen reden van beslijt Conden

opgeven, zoo dat men wel zoude bemercken, dat

daer niets op heeft weten te ant„

woorden

het desen Lorrendraijer om dat de Cust van Ceram„

door den Comst van den oppercoopm: den E: Seremils

van vliet vernemende onveijl geweest, daerom

de stevens ome de oost heen heeft gesmackt om

niet in handen tot ketfingh te lopen/ zijn

2: mackers waeren voor uijt die stercker seijlde,

2 sijner mackers hebben de steren

naer treffingh gewert

naer genoemde plaets geraeckt, wie weet het

off desen

off dese

en bout„

Couwer

gints e

12. dag

=trocq

naer

op E

de