closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wijders versoeken met dese nood saekelijke behoefte

per eerster Occasie te mogen werden geholpen

namentlijk„

100: tonnen kalck, waer van te kort sullen

komen partije smits kolen daer

weijnig aff voorsien zijn.

ts

1. vat vlees 'twelke wij volgens V.E. E. a„

ordonnantie van 'tschip maccassar

niet gecregen hebben alsoo int uijt

zeijllen niet bij hem konden komen,

de specerij bestaande in 4: ponden noten

en foelij ingevolge d’ordonnantie

van den E. E. heer Commissaris

Robertus Padb= Brugge voor onsen

treijn uijt banda mede te geven

en oock niet bekomen hebben

jagt de javaanse boode is op den 8=e deser

maand, Eerst alhier bij ons gearriveerd, en

sijn tot heden nog agter en niet op gedaagd de

chialoep wlissinge met de Conting welke wij

dughten apparent andere rheeden sullen hebben

gekosen

Wi senden nevens desen weder derwaerts een

Corporael met agt soldaten, welke onbequaam

sijn om alhier te kunnen werden gebruijckt

en boschwaart door de moijelijke wegen van

steene klippen niet marcheren kunnen

verte

Pn

19

Eijsch van behoeften.

de javaanse Bode mede

aldaer g’arriveert

eenige siecke militairen

werden te rugh gesonden.