closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Op heden hebben wij oock d’ Chialoep Gorcum

mede met een missive d’E:d: heer Commissaris

en gouverneur Robertus Padt= Brugge naar

amboina affgesonden, welke wij hopen nevens desen

al wel behouden binnen korten sullen overkomen

Waarmede desen besluijtende, en naar onse Eerbiedig

groetenisse bevelen wij V.E. E: A=t in godes heijlige

bescherminge, verblijve onderstont, Achtbaar Heer

VE. E. A=ts onderdanige, en gehoorsaeme dienaeren

was geteijkent Sodocus Cromhuijsen, Ian van der

wall; Iacob heilman, Willboort Willeboortsz„

Pieter Ben, en J=s vander Scholm, in margine

inde Hoecker de Brantgans adij 16=en Iunij 1683.

N: de hier ommestaande Corp„l en 8: soldaten sullen volgen

p=r 't chialoepe vanden Vrijburger S=r Cordan

de welke mede zeijl vaardigh teijt

Banda.

Aen d’E: Heer Willem van Zisl

Gouverneur, en directeur, mitsgaders

den Raad aldaar„

Erntfeste, Aghtbare, manhaste,

wijse, voorsienige Heer, en

Vrunden

onse

N