closeTerug naar inventaris

Transcriptie

inhasten

onse jongste ongeluckige swervende brieven

tot twee malen toe weder te rugge gekeert, ende

ten derdemalen met het vaartuijg van den

mard=r Capt=n Ian Hansz: voort gesonden, willen,

verhopen Eijndelijk, en eenmalen zal zijn te

regt gekomen, welkers afschriften hier egter,

sekerheijts halven, nogmalen overgaan, werdende

eenlijk de bijlagen, bij gebrek van tijden

schrijvers, daar niet bijgevoegt

jn de selve sal uEE=s gebleken zijn, off nog

blijken, hoe het fluijtscheepje nederhorst

onder onstuijnig weer, verbolgen zee, en harde

i

Z: W=t winden, ons alhier ter rhede vrij

onverwagt, op den Eersten maij verschenen is: het

selvig hebben wij nog agt dagen na de zijp

overgehouden, ende daar inne hondert bhaar

nagelen vande Honimoaschen oegst geladen,

waar mede, en 3776:½: stx: ingewisselde ducatons,

off rx: 5664: 3/8: op den Eersten deser vertrocken

is,

zijnde 'tjagt de zijp op den 25=e meij, bevorens

met 500: bharen nagelen, en 12000: stx=s

silvere rijders, of rx: 18000: met de meest=

de bijgevoegde tot de Commissie vertrocken

god. almachtig gunne hun een voorspoedige en

behoudene reijse,

verte

19

’t fluijtje nederhoost heeft amb.r

moeten aendoen

het selve gints nogh eenigen

tijd aen gehouden geworden

en waer in nogh 100 bhaar

nagelen zijn gescheept.

’t jagt de zijp bevorens met

560 bhaeren nagelen, ende

de mess=rs de bijgevoegds tot

d’ commissie vertrocken