closeTerug naar inventaris

Transcriptie

788

4

getreck van den Coopman S=r Ioannis de Hartooh

die dan ook zijn schultkennisse van rx: 1000:

voor rx:s 768: 11: vand’ ongelden in’t proces vanden

opper Coopman maarten Roos gevallen, weder

zal hebben inte trecken, als zijnde van

geender waarde en de gen: rx=rs 768: 11: in

s' Comp=s Cassa te tellen, behoudens verhaal

tot Batavia daar te rade mogt werden,

bij aldien daar ijets van belang vermeijnd.

tegens te hebben

Wij meijnen op een al vrij goeden grond=steun,

en niet mis getast te hebben inde twee agter

haalde jn ’t kessings vaartuijg, en gelieven uEE=s

te weten, dat den oppercoopman d’ E. Peremias

van vliet, tot kesfing over de bewusten aenslag

zijnde, Ian Baas Sijn Chialoepje met behoorlijke

pasce vond net ende benevens den eener die

inde kettingh gedoemt is, en sig een slaaff

van mels Caas als toen noemde, wonderlijk

driftig schijnende om de ketfingers te helpen

0

beoorlogen, alzoo vermeijnden den oppercoopm:

tot dien eijnde daar quamp, welken selvigen

gast daags daar aen, weder als een tid in

hare vergaderinge, zat, en almede scheen

vrij wat te seggen te hebben, en dus zietmen

merkelijk dat het onse eijgene houden sijn, die

verte

do

wegens de twee bandase

inwoonderen int aengehael„

de keffingse vaartuijgh

gevoilden

wonderlijcke driften van

ged=te persoonen