closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tijd niet naar behooren in acht te nemen

het aengehaelde vaartuijgh door de

gecommitteerdens, den onder Coopman

Cornelis Stull, en Vaendrigh Carel

van Rosenburgh, is het derde, waar op

onsen misluckten aenslagh mickte, en

is het dus niet al mis, maer eijndelijck

noch eens doel

Geen passe en noten daer inne gevonden,

hoe weijnigh ook, zijn over genoegh om

’t vaartuijgh prijs te maecken, als zijnde

genige, off hebben met d’ E: Comp:e dies aan„

gaende verdragh gemaeckt, ’t zij keffingers,

Cerammers, off oost= Cerammers, Gorammers,

Maccassaren, Bougijs, en soo voort, dus

magh het volck oock wel in goeder ver=

sekeringe gehouden werden.

En naardien ons hier door sekeren Dioemat

van Macasser, Malim Bandanees, en

Mangirante, mede van Macasser bekent

gemaackt is hoe de keffingers zeker

vaartuijgh van Macassar met behoorlijke

Passe voorsien tot Coriaij hadden afgelopen

en al ’t volck behalven dese twee vermoord,

en wij dese saack voornemens sijn te tillen

overte

207

wegens ’t aengehaelde vaar„

tuijgh op Goram

’t volck van d=d vaartuijgh

dient in goede versekeringe

gehouden te werden

berigt gedaan door eenige per„

soonen, ralende ’t afflopen van

een macassars vaertuijgh

op Coriaij