closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dese saek sal haer wel Ed=le

tot Batavia voorgedragen werde

de noten inden bolster dieren

na Batavia gesonden te werden

Item de documenten tegens den

gegijselden Perkenier Jsaack

Jacobs nopends des selfs slaan

en aen haar E: Ed=ns naar de gewichtigheijd

voor te dragen, sullen die gasten wel

dienen herwaarts overgesonden, om nader

en scherper ondersogt te werden, gaande de

gerecolleerde en beedigde attestatie van op=

gemelte persoonen tot speculatie hier inne

gesloten over, waar aen ons gedragen

Wij zien in UE.s E=s schrijvens aen haer h:

Ed=ns dat geen nooten in haer bolster als„

nogh en werden gesonden, gelijck wel

hadde behoort, ende dient te geschieden

sonder eenighsints, wat insigten 'er oock

wesen mochten, sulx naar te laeten, gelijk

oock nogh niet mede gegaen en sijn, sooda„

nige versuijmde stucken tegens den gegijselde

perkenier Isaack Iacobsz van Bam„

bergen, nopende des selfs gegeesseld, en

gebrandmerckte slaaff, daar immers de

geheele saeck aenhangt, hebbende den selven

vast soo lange al geseten, en moet nogh soo

lange sitten: hebbende de Heeren oock tot

Batavia, wanneer diergelijcke saeken wat

vroegh komen, meerder tijd, om zigh daar

ontrent te konnen verledigen, dan op de

verlossinge, ofte ’t vertreck der Schepen, naar

het

n